Traductor per electricistes

Comparar amb taula en:

Numeració

Numeració

Un


Dos


Tres


Quatre


Cinc


Sis


Set


Vuit


Nou


Deu


Onze


Dotze


Tretze


Catorze


Quinze


Setze


Disset


Divuit


Dinou


Vint